W dniach 25 i 26 marca zainaugurowany został nowy program z funduszy norweskich przeciwdziałający przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.

W konferencji udział wzięły Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania oraz Minister Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Program, którego wartość wynosi 3,5 mln € zarządzany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach programu realizowane będą podprojekty, z udziałem Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Celem programu jest przeciwdziałanie aktom przemocy w rodzinie oraz ze względu na płeć poprzez stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy urzędami centralnymi a jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, które bezpośrednio pracują z osobami dotkniętymi przemocą.

Partnerem w jednym z podprojektów będzie Rada Europy, a jej eksperci współpracować będą z polskimi centrami zajmującymi się pomocą i wsparciem ofiar przemocy w rodzinie.

W ramach programu realizowana będzie również ogólnopolska kampania przeciwko przemocy w rodzinie, mająca zwiększyć świadomość społeczeństwa, a ponadto polepszyć reagowanie na przemoc oraz do obalić mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie oraz ze względu na płeć.

Więcej informacji dostępnych na  www.mpips.gov.pl w zakładce Fundusze Norweskie oraz Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

  • RSS
  • Facebook
  • PDF
  • email